URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Wzorem lat ubiegłych, w 2020 r. na obszarze Powiatu Suwalskiego mieszkańcom powiatu świadczona będzie nieodpłatna pomoc prawna. Nową usługą wprowadzoną od 1 stycznia będzie nieodpłatna mediacja. Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
Usługa może obejmować również:
 - rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów;
 - przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.
Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.
Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.
Mając na uwadze, iż duże znaczenie będzie miało upowszechnienie wśród mieszkańców wiedzy o dostępności nowej usługi nieodpłatnej mediacji, Zarząd Powiatu zlecił organizacji pozarządowej wykonanie plakatów, ulotek oraz broszury informacyjnej.
Dodatkowo, po przeanalizowaniu kart pomocy, została wprowadzona kolejna, po zabezpieczeniu społecznym, specjalizacja dyżuru tj. w zakresie dziedziczenia.
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja udzielana będzie w punktach usytuowanych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach (lok. nr 19, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki) z następującym podziałem:
1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowany w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach (lok. nr 19), w którym pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni wskazani odpowiednio przez Izbę Adwokacką w Białymstoku i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku w następujących dniach i godzinach:
1) poniedziałek – 730 – 1130 – adwokat – mediator - specjalizacja dyżuru w zakresie dziedziczenia;
2) wtorek – 730 – 1130 – radca prawny - specjalizacja dyżuru w zakresie zabezpieczenia społecznego;
3) środa – 730 – 1130 – radca prawny - mediator - specjalistyczny dyżur mediacyjny;
4) czwartek – 730 – 1130 – radca prawny;
5) piątek – 730 – 1130 – adwokat - mediator.
2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowany w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach (lok. nr 19), którego prowadzenie powierzono organizacji pozarządowej – Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z siedzibą w Suwałkach, KRS 0000145638; w następujących dniach i godzinach:
1) poniedziałek – 1130 – 1530 – adwokat lub radca prawny – specjalizacja dyżuru w zakresie dziedziczenia;
2) wtorek – 1130 – 1530 – adwokat lub radca prawny - specjalizacja dyżuru w zakresie zabezpieczenia społecznego;
3) środa – 1130 – 1530 – adwokat - mediator -specjalistyczny dyżur mediacyjny;
4) czwartek – 1130 – 1530 – adwokat lub radca prawny;
5) piątek – 1130 – 1530 – adwokat lub radca prawny.
Ponadto w załączeniu przekazuję materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania od 1 stycznia 2020 r. nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji z prośbą o ich zamieszczenie na stronie internetowej gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnienia ich w sposób zwyczajowo przyjęty.

Pliki do pobrania

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych