URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Wójt Gminy Przerośl, stosownie do art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. poz. 2519 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 8 grudnia 2022r. Rada Gminy Przerośl podjęła:

·         Uchwałę Nr XXVII/242/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2023r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

1)    dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1.    29,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

2.    30,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, na której właściciel nie posiada kompostownika i nie kompostuje bioodpadów.

3.    90,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku Zgodnie z § 2 pkt 4 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przerośl właściciel nieruchomości nie może przenosić zgromadzonych odpadów z nieruchomości własnej na teren innej nieruchomości lub pozbywać się odpadów do pojemników na odpady komunalne na terenie innej nieruchomości.

 

·         Uchwałę Nr XXVII/244/2022 w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik, worek od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Zgodnie z powyższym od 1 stycznia 2023r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 

dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne stawka opłaty wyniesie:

1)    za pojemnik o pojemności 120l – 26,80 zł.

2)    za pojemnik o pojemności 240l – 53,60 zł.

3)    za pojemnik o pojemności 400l – 89,30 zł.

4)    za pojemnik o pojemności 660l – 147,40 zł.

5)    za pojemnik o pojemności 1100l – 245,60 zł.

6)    za pojemnik o pojemności 7000l – 1 563,30 zł.

7)    worek o pojemności 120l – 26,80 zł.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 6 pkt. 3 regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Przerośl nieruchomości, na których prowadzona jest działalność handlowo – usługowa, gastronomiczna oraz obiekty użyteczności publicznej (szkoła, instytucje, cmentarz komunalny i parafialny itp.) muszą być wyposażone w pojemniki o pojemności od 120 l do 1100 l lub kontenery w zależności od potrzeb przy uwzględnieniu częstotliwości odbioru.

W przypadku braku segregacji opłata za pojemnik wzrośnie trzykrotnie.

Zgodnie z § 2 pkt 4 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przerośl właściciel nieruchomości nie może przenosić zgromadzonych odpadów z nieruchomości własnej na teren innej nieruchomości lub pozbywać się odpadów do pojemników na odpady komunalne na terenie innej nieruchomości.

 

·         Uchwałę Nr XXVII/243/2022 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2023r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wynosi 206,00 zł. (opłata jednorazowa roczna).

W przypadku braku segregacji opłata wzrośnie trzykrotnie.

Zgodnie z § 2 pkt 4 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przerośl właściciel nieruchomości nie może przenosić zgromadzonych odpadów z nieruchomości własnej na teren innej nieruchomości lub pozbywać się odpadów do pojemników na odpady komunalne na terenie innej nieruchomości.

 

 

 

WAŻNE:

Każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

W związku z zamiarem wdrożenia systemu kontroli, który ma uszczelnić system śmieciowy na terenie gminy, proszę wszystkich właścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości o aktualną weryfikację ilości osób faktycznie zamieszkujących w każdym gospodarstwie domowym i zadeklarowanych. System analizy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi polega na porównaniu danych pochodzących z kilku instytucji, a mianowicie ewidencji ludności, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym osób pobierających 500+, zasiłki rodzinne, stypendia, dodatki mieszkaniowe, a także dane ze szkół i przedszkoli. Aktualizacja deklaracji może doprowadzić do znacznego zwiększenia ilości osób w systemie, a tym samym do zmniejszenia podwyżek za odpady, gdyż osoby omijające system śmieciowy robiły to kosztem pozostałych mieszkańców.

Formularz deklaracji dostępny jest w Urzędzie Gminy Przerośl (pok. nr 2) oraz na BIP Urzędu.

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Gminy Przerośl, ul. Rynek 2, (pok. nr 2) osobiście, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego.     

      

DROGI MIESZKAŃCU!

CENA ZA ODPADY ZALEŻY WYŁĄCZNIE OD PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ŚMIECI.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych