URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

SZANOWNI  MIESZKAŃCY GMINY PRZEROŚL


Zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2519 ze.zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.


Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której jest zlokalizowany zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.


Każdy wywóz nieczystości ciekłych i osadników jest zgłaszany przez przedsiębiorstwo posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy wraz z wykazem zawartych, rozwiązanych lub wygasłych umów do składania kwartalnego sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych do Urzędu Gminy Przerośl. W związku z wejściem znowelizowanej ustawy od 1 stycznia 2023r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązkiem Wójta jest przekazywanie sprawozdania dotyczącego gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska i Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa wodnego Wody Polskie.


W związku z powyższym Wójt Gminy Przerośl informuje iż, obowiązkiem każdego właściciela posesji jest dokonanie wpisu do ewidencji o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do Urzędu Gminy Przerośl, ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl pokój nr. 14 w godzinach pracy Urzędu.


W przypadku nowopowstałych obiektów zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od daty zakończenia budowy w/w instalacji.


Wszyscy właściciele nieruchomości na terenie miejscowości Przerośl mają obowiązek przyłączenia posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Prawo stanowi, że podłączenie do kanalizacji nie jest wymagane jedynie w przypadku, gdy budowa sieci lub przyłącza jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.


W przypadku kiedy właściciele nieruchomości nie posiadają podłączenia do kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek zawarcia umowy na opróżnianie szamba z przedsiębiorcą oraz posiadanie dokumentów (faktury, rachunki) potwierdzających uiszczenie opłaty za wywóz tych nieczystości.


Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewanie się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód i wynosi nie mniej niż raz w roku.


Częstotliwość opróżniania osadów ściekowych z oczyszczalni przydomowych wynosi nie rzadziej niż raz na rok.


Ponadto informuję, że zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadnika w instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości na terenie gminy Przerośl posiadają następujące podmioty:


1. Robert Cezary Mysiukiewicz USŁUGI MARKETINGOWE ul. Jodłowa 29, 16-400   Suwałki, tel. 509686636

2. Firma Transport Ciężarowy EKO, Marek Andruczyk  ul. Słoneczna 13, 16-404 Jeleniewo, tel. 87 568 30 16

3. WC SERWIS Sp. z o.o SPÓŁKA KOMANDYTOWA  ul. Szybowa 2, 41-808   Zabrze, tel. 602178102

4. TOI TOI Polska Sp. z o.o ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel. 22 6145979

5. mToilet Sp. z o.o., ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa, tel. 538141308

6. Zenon Radzewicz, Żubryn 40, 16-411 Szypliszki, tel. 505360139

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych