URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 3 stycznia 2023 r. wejdzie w życia nowa wersja programu „Czyste Powietrze”.


Najważniejsze zmiany:

  • Zwiększenie wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu. 

w Części 1) Programu – do 135 000 zł,

w Części 2) Programu – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

w Części 3) Programu – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

  • Podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych poziomów finansowanych, a także maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.
  • Dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:


1)        Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;

2)        Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:

a)        zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub

b)        zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;

3)        Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

  • Możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie.

Umożliwiono złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła.

  • Wyłączono z kosztów kwalifikowanych podatek VAT .

Dotacje będą naliczane od kwot netto.

  • Wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Zmiany obejmują także eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3

Okres kwalifikowalności kosztów w nowej wersji programu pozostaje bez zmian, tj. faktury nie mogą być starsze niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 3 stycznia 2023 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie. Jeżeli Wnioskodawca zawarł umowę o dofinansowanie (ale dotacja nie została jeszcze wypłacona) może wypowiedzieć umowę i złożyć nowy wniosek (jeżeli nie poniósł żadnych kosztów 6 miesięcy przez datą złożenia nowego wniosku). W celu wypowiedzenie umowy Beneficjent powinien wysłać do Funduszu pismo o treści „Wypowiadam umowę dotacji nr .................... zawartą w ramach programu „Czyste Powietrze”.  Beneficjent otrzyma pisemne potwierdzenia wypowiedzenia umowy.


UWAGA! Od dnia 3 stycznia 2023 r. Portal Beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.bialystok.pl/ nie będzie wykorzystywany do przesyłania wniosków!

Wszystkie wnioski o dofinansowanie i płatność należy wypełniać i składać za pośrednictwem Generatora Wniosków na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/ Jeżeli Beneficjent nie posiada profilu zaufanego wniosek (po wydrukowaniu) może podpisać własnoręcznie. Pozostały zasady przekazywania wniosków do WFOŚiGW pozostałą bez zmian.

Pliki do pobrania

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych