URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY OGRÓDEK

 

REGULAMIN

I.                    CEL KONKURSU

Zachęcenie mieszkańców Gminy Przerośl do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia, w którym mieszkamy i chronimy środowisko.

II.                  ORGANIZATOR KONKURSU  

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy Przerośl.

III.                UCZESTNICTWO I ZASADY KONKURSU

1.      W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy Gminy Przerośl.

2.      Z konkursu wyłączeni są pracownicy Urzędu Gminy Przerośl.

3.      Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

- wykonanie minimum 5 sztuk zdjęć,

- wypełnienie karty zgłoszeniowej,

 - wypełnienie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

 Powyższe dokumenty dostępne są na stronie www.przerosl.eu. Zdjęcia i wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z oświadczeniem należy przesłać na adres Urzędu Gminy Przerośl, ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl lub na adres e-mail: sekretariat@przerosl.eu     

w tytule „KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY OGRÓDEK”.

4.      Zgłoszenia do konkursu należy składać do dnia 6 sierpnia 2020 r.

5.      Komisja konkursowa oceni zgłoszone do konkursu „Najładniejszy Ogródek” do dnia 28 sierpnia 2020 r. na podstawie dostarczonych zdjęć. Jeśli komisja nie będzie w stanie wyłonić zwycięzców na podstawie przekazanych fotografii, poinformuje telefonicznie o zakwalifikowaniu się do konkursu i terminie wizji Komisji Konkursowej.

6.      Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom.

7.      Spośród zgłoszonych do konkursu obiektów Komisja wyłoni trzy „Najładniejsze Ogródki”, których uczestnicy zostaną nagrodzeni.

8.      Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania zgłoszonych zdjęć lub sfotografowania „Najładniejszego Ogródka” oraz podania wyników konkursu na stronie www.przerosl.eu do publicznej wiadomości.

 

IV.                POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Przystąpienie do konkursu jest bezpłatne i dobrowolne.

2.       Zasady organizacji i sposób zgłaszania uczestnika do konkursu określa niniejszy regulamin.

3.       Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Przerośl.

4.    Kontakt w sprawie konkursu jest możliwy pod numerem telefonu 87 569 10 19 lub pod adresem poczty elektronicznej :   sekretariat@przerosl.eu.

                                                                      WÓJT

                                                    /-/ Marcin Brzozowski

Pliki do pobrania

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych