URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

tel. 512 108 298

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2020 r. poz. 321) w kwietniowych terminach płatności emerytur i rent zostanie wypłacone dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w kwocie 1.250,88 zł brutto.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów zostanie wypłacone z urzędu, bez konieczności składania wniosków.


Zasady przyznawania dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych

 • 1.     Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które w dniu 31 marca 2021 r. mają prawo do emerytury lub renty rolniczej,  renty rodzinnej, okresowej emerytury rolniczej lub do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
 • 2.    Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca się osobie uprawnionej z urzędu, wraz ze świadczeniem emerytalno-rentowym, okresową emeryturą rolniczą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym w kwietniowym terminie płatności emerytury lub renty.
 • 3.     Dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie przyznaje się do emerytur/rent/rodzicielskich świadczeń uzupełniających zawieszonych na dzień 31 marca 2021 r.
 • 4.   Osobie uprawnionej do kilku świadczeń emerytalno-rentowych przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.
 • 5.   Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty na dzień 31 marca 2021 r., z wyłączeniem osób uprawnionych jednocześnie do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
 • 6.  Osobom którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą, a ZUS emeryturę pracowniczą, decyzję w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wyda i świadczenie to wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • 7.    Osobom, którym świadczenia są wypłacane przez KRUS oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (KRUS wypłaca emeryturę rolniczą a ARiMR rentę strukturalną), decyzję w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wydaje i świadczenie to wypłaca KRUS.
 • 8.    Z dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy - zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) i składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne – zgodnie  z  ustawą z  dnia 27 sierpnia 2004 r. o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).
 • 9.     Z kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.
 • 10.   Prawo do dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego podlega ponownemu ustaleniu, jeżeli okaże się, że na dzień 31 marca 2021 r. prawo do emerytury/renty/rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego nie istniało, podlegało zawieszeniu lub przysługiwała wypłata emerytury/renty/rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
 • 11.   Osoba, która nienależnie pobrała dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, jest zobowiązana do jego zwrotu.


OR KRUS w Białymstoku informuje, że w kwietniu br. emeryci i renciści otrzymają w jednej korespondencji dwie decyzje:

 • 1.    o podwyższeniu świadczenia emerytalno-rentowego od 1 marca br. (tzw. waloryzacyjną),
 • 2.    oraz przyznającą dodatkowe świadczenie w kwocie 1.250,88 zł brutto.


Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych