URZĄD GMINY PRZEROŚL

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl


Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.15

www.przerosl.eu

SEKRETARIAT

Tel. 87 569 10 19, Fax 87 562 72 32
e-mail: sekretariat@przerosl.eu

NIP Gmina: 844 - 21 - 42 - 221
REGON Gmina: 790670912

NIP Urząd: 844 - 11 - 25 - 195

REGON Urząd: 000539615
KONTO: 88 93 67 0007 0040 0000 0635 0001

WÓJT
Marcin Brzozowski

SEKRETARZ
Maria Bogdan
SKARBNIK
Grażyna Franko

    Skorzystaj z programu Dobry Start. Dzięki temu raz w roku możesz dostać dodatkowe 300 zł dla swojego dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny.
    Wnioski w formie papierowej będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przerośli – pokój nr 11 od dnia 1 sierpnia 2019 roku. W formie elektronicznej wnioski przyjmowane są od dnia 1 lipca 2019 roku.

Jeśli chcesz złożyć wniosek, to zrób to przez Emp@tię lub bankowość elektroniczną,
Kto może dostać 300 zł na dziecko w programie Dobry Start
•    rodzic,
•    opiekun faktyczny dziecka — osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
•    opiekun prawny dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
•    osoba ucząca się.
Osoba ucząca się
to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.
Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców — pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.
Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł.
Uczniowie objęci programem Dobry Start
Programem jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia 2 warunki:
1. Nie ukończył:
•    20 lat,
•    24 lat — jeśli ma orzeczenie o:
•    umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
•    potrzebie kształcenia specjalnego,
•    potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.
2. Uczy się w placówce, takiej jak:
•    szkoła podstawowa,
•    dotychczasowe gimnazjum,
•    szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna — z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
•    szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
•    młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
•    specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
•    specjalny ośrodek wychowawczy,
•    ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
Kogo NIE obejmuje program Dobry Start
•    dziecka w przedszkolu — w tym dziecka, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu,
•    studentów.
Kiedy złożyć wniosek
•    od 1 lipca do 30 listopada — jeśli składasz wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,
•    od 1 sierpnia do 30 listopada — jeśli składasz wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przerośli
Możesz złożyć WYŁĄCZNIE papierowy wniosek, jeśli jesteś osobą usamodzielnianą — zaczynasz samodzielne życie po opuszczeniu domu dziecka lub rodziny zastępczej.
Twój wniosek NIE zostanie rozpatrzony i NIE dostaniesz pieniędzy, jeśli nie odpowiesz na prośbę urzędu o uzupełnienie lub poprawki albo złożysz wniosek po terminie.
Jeśli składasz wniosek w urzędzie lub instytucji
1.    Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty:
•    Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start — pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie,
•    swój dokument tożsamości — dowód osobisty lub paszport.
2.    Złóż go wraz z wszystkimi dokumentami w jednym z miejsc wyznaczonych w twojej gminie:
•    zanieś do wybranej instytucji,
•    wyślij pocztą.
Gdzie złożyć wniosek
•    w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przerośli ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl pokój nr 11
Ile będziesz czekać
•    do 30 września — jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu,
•    do 2 miesięcy — jeśli taki wniosek złożysz później.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych